ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА, ХАМАТВИЛ (Ивановден)

Вчера отпразнувахме един от най-древните християнски празници – Кръщение Господне или Богоявление, Днес пък, по стара църковна традиция, почитаме паметта на Кръстителя Господен – св. пророк Йоан Предтеча.

„Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове – разказва св. евангелист Марк. – И излизаха при него цялата Юдейска страна и Йеруса-лимци, и всички се кръщаваха от него в р. Йордан, като изповяд­ваха греховете си” (Марк 1:4-5).

Както знаем, кръщението е първото християнско тайнство, при което кръщаваният получава име и става член на Светата Църква. Думите „кръщение”, „кръщене”, „кръстник” са произ­водни на думата „кръст”. Но по времето на св. Йоан Кръстител още няма християнство, няма и Църква, а Иисус дори не е започнал спасителното си дело. Следователно не можем да говорим за Йоановия обряд като за кръщение в християнски смисъл.

Какво е извършвал тогава Предтечата в р. Йордан и правилно ли е да го наричаме кръщение?

Недоумението произлиза от неточния (свободния) превод от гръцки на старобългарски (църковнославянски). Някога, в старозаветно време, когато някой езичник е искал да приеме юдейската вяра, бил подлаган на „тевила”. Това е еврейска дума и означава „потапяне”, ,умиване”, „потапяне с умиване”. На гръцки думата тевила е преведена с „баптизма”, което означава същото – потапяне, умиване. На български думата баптизма (тевила) е преведена като „кръщение”, което не е точно. Кръще­нието е, както всички знаем и вече отбелязахме, християнско тайнство установено от Господ Иисус Христос след възкре­сението (вж. Мат. 28:19). А обрядът, с който езичниците са приемали юдейската вяра и който св. Йоан Предтеча извършва над покаялите се юдеи, е тевила или потапяне (с) умиване. Тъй че по-точно е да се каже, че Иисус Христос се е потопил и умил, или е бил потопен, умит от св. Йоан, а не кръстен; по-точно е празникът да се нарича Потапяне (умиване), а не Кръщение Господне. Но последното е добило популярност и така е останало до днес.

Трябва да отбележим обаче, че древните преводачи са имали основание да преведат еврейското тевила (на гръцки съответно баптизма) с българската дума кръщение. Защото между Йоано-вата тевила и нашето християнско кръщение има много сходни неща.

Св. Йоан Кръстител не случайно избира обреда потапяне и умиване във водата като символ на навлизането в месианското време. Водата е символ на живот и очищение, на възраждане. Както водата измива тялото, така покаянието очиства душата. При кръщението е почти същото: Кръщаваният, потопен и поръсен с осветената вода, получава опрощение на греховете си и се ражда духовно за нов живот в Христа. Ние не смятаме, че кръщението спасява само по себе си; нужни са и добри дела, християнски живот, за да бъде то действено. По същият начин св. Йоан Кръстител е предупреждавал, че само обредът на тевила не е достатъчен за опрощаване на греховете. Той изисква не само изповядване, но и искрено разкаяние, тоест оставяне на греховете; не само разкаяние, но и цялостна преоценка на досегашния живот и дълбока вътрешна промяна. „Сторете, прочее, плод достоен за покаяние – гърми гласът му. – И секи-рата лежи вече при корена на дърветата; защото всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън” (Мат. 3:8,10).

Когато св. Йоан вижда да се приближават към него група фарисеи и садукеи, той се обръща безпощадно към тях: „Рожби ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? И не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму” (Мат. 3:7,9). (Тук има игра на думи: „банайя” и „абнайя” – синове и камъни). Да, сякаш говори пророкът, хората не са синове на завета по рождение, а чрез верността си към Господните запо­веди. Точно така както и ние не ставаме Христови ученици, християни, само заради вярата и кръщението си, а „ако любов имаме помежду си” (Йоан 13: 35).

От казаното до тук става ясно с колко богато съдържание е наситено прозвището на св. Йоан „предтеча”. Той не само „тича” пред идващия Месия, за да „изправя” пътя Му. С проповедта и делото си той успява дълбоко да развълнува душите на хората и да ги направи способни да приемат благовестието. Иоановото покайно измиване е не само предобраз на християнското кръ­щение, но и негов модел и образец.

Едва ли можем да си представим колко разнообразно и многопосочно е подготвителното дело на „Хаматвила” (евр.), на Кръстителя. Отдавна се носела сред еврейския народ мълвата за Месията, но единствен Витаварският проповедник възвести, че дните на Неговото явяване най-сетне са настъпили. Това създало у народа едно трепетно и вълнуващо очакване (вж. Лука 3:15), което нараствало с всеки изминал ден. Защото мнозина знаели, че Помазаникът дълго време ще се крие без да бъде разпознат. Какво ли удивление, каква ли радост и вълнение са предизвикали думите на пророка, че Христос иде подире му, че Той е вече сред тях!

Пророк, Предтеча, Хаматвил (Кръстител)! Какви ли чувства са бушували в душата му, когато до него се приближава Иисус, за да бъде потопен и умит в древната река? Както пише свещеник Александър Мен, „това е символична среща. Отшелникът във власеница, с почерняло от слънцето, изпито лице, с коси като лъвска грива въплъщава трънливия път на дохристиянската религия, а новото откровение носи Човекът, Който на пръв поглед външно по нищо не се отличава от всеки обикновен галилеец”. По-късно св. Йоан ще обясни на учениците си: „Видях Духът да слиза от небето като гълъб и остана върху Него. Аз Го не познавах; Оня, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: „над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетел­ствувах, че Този е Син Божи” (Йоан 1:32-34).

Свидетелството е направено. Връзката между двата завета е осъществена. Оттук започва трудният път на Агнеца Божий -към трънения венец, към Голгота и към кръста.

Към Възкресението, към Спасението и към Царството Не­бесно. /7 януари 2005 г./

Към СЪДЪРЖАНИЕ на книга 2 – С дух и истина

This entry was posted in С Дух и истина 2. Bookmark the permalink.

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s